തെരുവുനാടകവുമായി കുടുംബശ്രീ.

ജൈവകൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായ് തെരുവുനാടകവുമായി കുടുംബശ്രീ. ഹരിതജീവനം എന്ന പേരില്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ തെരുവുനാടക പ്രദര്‍ശനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജില്ലയില്‍ 750 ഹെക്ടര്‍ ജൈവ സംഘകൃഷി നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രചരണം നടക്കുന്നത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*