സഞ്ചാരികളുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗമായ മേഘമലയിലേയ്ക്ക് ബുള്ളറ്റിൽ ഒരു യാത്ര; ഒപ്പം ഡിണ്ടിഗൽ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണിയുടെ രുചിക്കൂട്ടും അനുഭവിച്ചറിയാം #RIDEnDRIVE

സഞ്ചാരികളുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗമായ മേഘമലയിലേയ്ക്ക് ബുള്ളറ്റിൽ ഒരു യാത്ര.. ഒപ്പം ഡിണ്ടിഗൽ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണിയുടെ രുചിക്കൂട്ടും അനുഭവിച്ചറിയാം. #RIDEnDRIVE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*