കോത്തലപ്പടി മുതൽ മുങ്ങാനിവരെയുള്ള ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി

കറുകച്ചാൽ മണിമല രണ്ടുവരി പാതയിൽ കോത്തലപ്പടി മുതൽ മുങ്ങാനിവരെയുള്ള ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ‘പാത നിർമ്മിച്ച് 3 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കാത്തത് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമെന്ന് ആക്ഷേ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*