നാഗമ്പടത്തെ ഗതാഗതക്കുരുക്കഴിഞ്ഞു ; റെയില്‍വേ മേല്പാലം ടാറിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി തുറന്നു

കോട്ടയം നാഗമ്പടത്തെ പുതിയ റെയില്‍വേ മേല്പാലം ടാറിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുത്തു. ഇതോടെ നാഗമ്പടം ഭാഗത്തെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും ഒഴിഞ്ഞു. പഴയ മേല്പാലം പൊളിച്ച് റെയില്‍വേ പാതയിരട്ടിപ്പിക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*