വാഴൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് എച്ച്.എസ്, കൊടുങ്ങൂര്‍ കാര്‍ഷിക വിപണന കേന്ദ്രം സന്ദര്‍ശിച്ചു

ക്യാബ്‌നെറ്റ് ചാനലിലെ കര്‍ഷക ദീപം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അക്ഷരത്തോട്ടം ഹരിത വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഒട്ടനവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വാഴൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് എച്ച്.എസ്, കൊടുങ്ങൂര്‍ കാര്‍ഷിക വിപണന കേന്ദ്രം സന്ദര്‍ശിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*