കദളിവന പരിപാലനവുമായി വാഴൂര്‍ എസ്.വി.ആര്‍.വി. എന്‍.എസ്.എസ് സ്കൂള്‍

വാഴൂര്‍ എസ്.വി.ആര്‍.വി.എന്‍.എസ്.എസ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ അക്ഷരത്തോട്ടം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒട്ടനവധി പ്രപര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. കദളിവനത്തിന്റെ പരിപാലനം അക്ഷരത്തോട്ടം കൂട്ടുകാര്‍ നടത്തി. വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന വാഴകൃഷിയാണ് കദളിവനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*