പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറലാശുപത്രിയ്ക്കായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അനുവദിച്ച 10 കോടി 30 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി അഞ്ച് നിലകളിലായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി പഌസ്റ്ററിംഗും, കട്ട കെട്ടി റൂം വേര്‍തിരിക്കുന്ന പണികളുമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*