ചെറുവള്ളിയില്‍ ക്രയിന്‍ തിട്ടയിടിഞ്ഞ് താഴ്ചയിലുള്ള വീടിനു മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു

ചെറുവള്ളിയില്‍ മുറിച്ച ആഞ്ഞിലിത്തടി ലോറിയില്‍ കയറ്റാനെത്തിയ ക്രയിന്‍ തിട്ടയിടിഞ്ഞ് താഴ്ചയിലുള്ള വീടിനു മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീടിന് സാരമായ കേടുപാടുകളുണ്ടായി. വീടിനുള്ളില്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*