സാംസ്കാരിക യാത്രയ്ക്ക് പള്ളിക്കത്തോടില്‍ സ്വീകരണം നല്കി

സംസ്കാര സാഹിതി സംസ്ഥാന ചെയര്‍മാന്‍ ആര്യാടന്‍ ഷൗക്കത്ത് നയിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക യാത്രയ്ക്ക് പള്ളിക്കത്തോടില്‍ സ്വീകരണം നല്കി. ഗാന്ധി രക്ത സാക്ഷിത്വ ദിനമായ ജനുവരി 30 ന് കാസര്‍ഗോഡു നിന്നുമാണ് സാംസ്കാരിക യാത്ര തുടങ്ങിയത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*