കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ കാര്‍ഡിയോളജി വിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തന രഹിതം

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറല്‍ ആശുപത്രി കാര്‍ഡിയോളജി വിഭാഗത്തിന്റെയും കാര്‍ഡിയോളജി ഐ.സി.യുവിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചിട്ട് 3 മാസത്തോളമായി. കാര്‍ഡിയോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടര്‍ സ്ഥലം മാറി പോയതാണ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താറുമാറാകാന്‍ കാരണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*