രണ്ടാം തവണയും വരക്കൂട്ട് ചിത്രരചനാ മത്സരം; പങ്കെടുത്തത് 1500 ൽ അധികം കുട്ടികൾ

വർണങ്ങൾ വാരി വിതറി രണ്ടാം തവണയും വരക്കൂട്ട് ചിത്രരചനാ മത്സരം. ഇളങ്ങുളത്ത് നടന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് 1500 ൽ അധികം കുട്ടികൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*