നാട്ടില്‍ കുടിവെളള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാവുകയാണ്.

വേനല്‍ കടുക്കുമ്പോള്‍ നാട്ടില്‍ കുടിവെളള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. ചിറക്കടവ് വാണിയടത്ത് എം.ജി.എം. യു.പി സ്കൂളിന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളില്‍ പേരിന് മാത്രമാണ് കുടിവെളള പദ്ധതി ഉളളത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*