പള്ളിക്കത്തോട് മിനി ബൈപാസിലെ പാലത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നു.

പള്ളിക്കത്തോട് മിനി ബൈപാസിലെ പാലത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നു. ആന്റോ ആന്റണി എം.പി ശിലാ സ്ഥാപനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*