പള്ളിക്കത്തോട് ഓപ്പണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്

പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കര്‍ഷക ഓപ്പണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റിന്റെയും, വിപണന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. ആന്റോ ആന്റണി എം.പി ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*