നാദസ്വര വാദന രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് മായാ മനോജ്

സ്ത്രീകള്‍ അധികം കടന്നു വരാത്ത നാദസ്വര വാദന രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് മായാ മനോജ് എന്ന കലാകാരി. വനിതാ ദിനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*