വിഷുക്കാലം അറിയിച്ച് നാടെങ്ങും കണിക്കൊന്നകള്‍ പൂത്തു.

വിഷുക്കാലം അറിയിച്ച് നാടെങ്ങും കണിക്കൊന്നകള്‍ പൂത്തു. വേനല്‍മഴ നേരത്തെയെത്തിയത് കണിക്കൊന്നകള്‍ കാലം തെറ്റി പൂക്കാന്‍ കാരണമായി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*