ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്തില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ലഭിക്കാനുളളത് 56 ലക്ഷം രൂപ.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ; സംസ്ഥാനത്ത് കൂലിയിനത്തില്‍ നല്കാനുളളത് 1305 കോടി രൂപ ; ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്തില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ലഭിക്കാനുളളത് 56 ലക്ഷം രൂപ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*