ക്രൈസ്തവ ലോകം നാല്പതാം വെളളി ആചരിച്ചു.

ക്രൈസ്തവ ലോകം നാല്പതാം വെളളി ആചരിച്ചു. ഇതോടെ പീഢാനുഭവ വാരത്തിന് തുടക്കമായി. ദേവാലയങ്ങളില്‍ വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാന, കുരിശിന്റെ വഴി എന്നിവ നടന്നു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*