വിപണിയില്‍ മീനുകള്‍ക്ക് പൊളളുംവിലയാണ്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തില്‍ മത്സ്യ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ വിപണിയില്‍ മീനുകള്‍ക്ക് പൊളളുംവിലയാണ്. മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരമായ പല മീനുകളും വിപണിയില്‍ കിട്ടാതായി. കടല്‍-കായല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞതോടെ വളര്‍ത്തു മീനുകള്‍ക്കും ആവശ്യക്കാര്‍ വര്‍ധിച്ചു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*