ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളജ് മുഖം മിനുക്കുന്നു.

ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളജ് മുഖം മിനുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോളജിലെ ഗ്രേറ്റ് ഹാള്‍ അടക്കമുളള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണം തുടങ്ങി. യു.ജി.സി നല്കിയ പൈതൃക പദവിയുടെ ഭാഗമായാണ് നവീകരണം. 2 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് നവീകരണം നടക്കുന്നത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*