ലൈലത്തുല്‍ ഖദര്‍ ആഗതമായതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഇസ്ലാംമത വിശ്വാസികള്‍.

റമദാനിലെ പുണ്യമായ ലൈലത്തുല്‍ ഖദര്‍ ആഗതമായതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഇസ്ലാംമത വിശ്വാസികള്‍. കൂടാനെ നോമ്പിന്റെ അവസാന വെളളിയിലാണ് ലൈലത്തുല്‍ ഖദര്‍ എത്തിയതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*