പളളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്ത്തല പ്രവേശനോത്സവം

പളളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്ത്തല പ്രവേശനോത്സവം ഇളമ്പളളി ഗവണ്‍മെന്റ് യു.പി സ്കൂളിലാണ് നടന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം ഷാജി ഐസക്ക് ഇല്ലിക്കല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*