നെടുങ്കുന്നം സെന്റ് ജോണ്‍സ് ഐ.റ്റി.ഐയുടെ മൈലാടിയില്‍ നവീകരിച്ച ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

നെടുങ്കുന്നം സെന്റ് ജോണ്‍സ് ഐ.റ്റി.ഐയുടെ മൈലാടിയില്‍ നവീകരിച്ച ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ.എന്‍.ജയരാജ് എം.എല്‍.എ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*